ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

One-pot solvent-free synthesis of triaryl- and triheteroarylmethanes by Bi(OTf)3-catalyzed Friedel-Crafts reaction of arenes/heteroarenes with trialkyl orthoformates

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : One-pot solvent-free synthesis of triaryl- and triheteroarylmethanes by Bi(OTf)3-catalyzed Friedel-Crafts reaction of arenes/heteroarenes with trialkyl orthoformates
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : One-pot solvent-free synthesis of triaryl- and triheteroarylmethanes by Bi(OTf)3-catalyzed Friedel-Crafts reaction of arenes/heteroarenes with trialkyl orthoformates
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2561 Tetrahedron
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : กล่าวขวัญ ศรีสุข
ชื่อนักวิจัยร่วม : อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Tetrahedronhttp://https://doi.org/10...

TAG

Bismuth(III) triflate, Friedel-Crafts reaction, Trialkyl orthoformate, Triarylmethane, Triheteroarylmethane

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-30 18:30:43

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2563-08-07 15:49:14