ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

คุณภาพทางจุลชีววิทยาและเคมีของเนื้อหอยแมลงภู่สุกที่จุ่มในน้ำมันหอมระเหยไธม์

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : คุณภาพทางจุลชีววิทยาและเคมีของเนื้อหอยแมลงภู่สุกที่จุ่มในน้ำมันหอมระเหยไธม์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Microbiological and chemical quality assessment of cooked green mussel (Perna viridis) dipped in thyme essential oil
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. สวามินี ธีระวุฒิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 11:02:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -