ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์และอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของขนุนทอด

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์และอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของขนุนทอด
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of Package Type and Storage Temperature on Quality Change of Fried Jackfruit
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. สิริมา ชินสาร
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 11:06:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -