ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Product Development of Sweet Fermented Rice (Khoa-Mak) Supplemented with Red Yeast Rice

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Product Development of Sweet Fermented Rice (Khoa-Mak) Supplemented with Red Yeast Rice
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Product Development of Sweet Fermented Rice (Khoa-Mak) Supplemented with Red Yeast Rice
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. ศนิ จิระสถิตย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 11:17:16

แก้ไขล่าสุดโดย : -