ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

คุณลักษณะและคุณภาพบางประการของน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสที่หมดอายุแล้ว 5 ปี

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : คุณลักษณะและคุณภาพบางประการของน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสที่หมดอายุแล้ว 5 ปี
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Characteristic and Some Qualities of 5-Year Expired Drinking Water In Clear Plastic Bottles
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 01:44:07

แก้ไขล่าสุดโดย : -