ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายแช่แข็งด้วยน้ำแข็งแห้ง

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายแช่แข็งด้วยน้ำแข็งแห้ง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of sperm cryopreservation technique of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) using dry ice
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 04:48:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -