ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของแบคทีเรียโพรไบโอติกผสมในรูปทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและรูปแบบ ไมโครแคปซูลต่ออัตราส่วนของ Bacillus ต่อปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรป ทั้งหมดใน Hepatopancreas-Intestine ของกุ้งขาวแวนนาไมและในน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของแบคทีเรียโพรไบโอติกผสมในรูปทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและรูปแบบ ไมโครแคปซูลต่ออัตราส่วนของ Bacillus ต่อปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรป ทั้งหมดใน Hepatopancreas-Intestine ของกุ้งขาวแวนนาไมและในน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of mixed freeze-dried and microcapsulated probiotic forms on the ratio of Bacillus to total heterotrophic bacteria in hepatopancreas-Intestine of Litopenaeus vannamei and in culture water
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 04:48:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -