ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนต่อการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ SE1

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนต่อการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ SE1
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of carbon and nitrogen sources on the biosurfactant production from Bacillus subtilis strain SE1
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 04:48:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -