ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วยและการยับยั้งแบคทีเรียในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วยที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งในกล่องโฟม

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วยและการยับยั้งแบคทีเรียในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วยที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งในกล่องโฟม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of Thai Medicinal Herb Extracts on Cryostorage of Penaeus merguiensis Spermatophores and Bacterial inhibition Cryopreserved by Styrofoam Box
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 04:48:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -