ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวาย, Pangasianodon hypophthalmus ด้วยวิธีแช่งแข็งอย่างง่าย

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวาย, Pangasianodon hypophthalmus ด้วยวิธีแช่งแข็งอย่างง่าย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : DEVELOPMENT OF SIMPLE CRYOPRESERVATION TECHNIQUE IN STRIPED CATFISH (Pangasianodon hypophthalmus) MILT
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 04:48:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -