ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากการย่อยหมึกกะตอย (Nipponololigo beka) ด้วยอัลคาเลส

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากการย่อยหมึกกะตอย (Nipponololigo beka) ด้วยอัลคาเลส
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Production of beka squid (Nipponololigo beka) protein hydrolysate by alcalase
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. นิสานารถ กระแสร์ชล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 05:13:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -