ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Bronsted acid-surfactant-combined ionic liquid catalyzed green synthesis of 2-alkyl and 2-arylbenzothiazoles in water: Reusable catalyst and metal-free conditions

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Bronsted acid-surfactant-combined ionic liquid catalyzed green synthesis of 2-alkyl and 2-arylbenzothiazoles in water: Reusable catalyst and metal-free conditions
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Bronsted acid-surfactant-combined ionic liquid catalyzed green synthesis of 2-alkyl and 2-arylbenzothiazoles in water: Reusable catalyst and metal-free conditions
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2561 Molecular Catalysis
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ScienceDirecthttp://https://www.scopus...

TAG

Benzothiazoles, Catalysis, Catalysts, Cyclocondensation, Ionic liquids, Metal-free conditions, Reusable catalysts, Surface active agents, Water reaction

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-02 09:46:07

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2563-08-07 15:27:50