ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Influence of Aeromonas hydrophila and Pseudomonas fluorescens on motility, viability and morphometry of cryostored silver barb (Barbodes gonionotus) sperm

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Influence of Aeromonas hydrophila and Pseudomonas fluorescens on motility, viability and morphometry of cryostored silver barb (Barbodes gonionotus) sperm
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Influence of Aeromonas hydrophila and Pseudomonas fluorescens on motility, viability and morphometry of cryostored silver barb (Barbodes gonionotus) sperm
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-02 10:13:53

แก้ไขล่าสุดโดย : -