ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

In vitro inoculation of Aeromonas hydrophila and Pseudomonas fluorescens in cryopreserved silver barb (Barbodes gonionotus) milt: Effect on fertilization capacity and transmission potential to embryos

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : In vitro inoculation of Aeromonas hydrophila and Pseudomonas fluorescens in cryopreserved silver barb (Barbodes gonionotus) milt: Effect on fertilization capacity and transmission potential to embryos
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : In vitro inoculation of Aeromonas hydrophila and Pseudomonas fluorescens in cryopreserved silver barb (Barbodes gonionotus) milt: Effect on fertilization capacity and transmission potential to embryos
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-02 10:13:53

แก้ไขล่าสุดโดย : -