ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ Start/Stop ในผู้ป่วยสูงอายุ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ Start/Stop ในผู้ป่วยสูงอายุ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : no name eng
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาว ฑิภาดา สามสีทอง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์

TAG

ผู้ป่วยสูงอายุ

สร้างโดย : Chewaphorn Chaiyaphan 2562-08-09 15:39:59

แก้ไขล่าสุดโดย : Chewaphorn Chaiyaphan 2562-10-07 15:49:07