ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของหอยงวงท่อ Rhiostoma housei ในประเทศไทย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

operculate land, Phylogenetic relationships, Rhiostoma housei, หอยงวงท่อ

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 09:52:12

แก้ไขล่าสุดโดย : -