ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Increasing of electricity production from Echinodosus cordifolius-microbial fuel cell by inoculating Bacillus thuringiensis

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 Science of The Total Environment
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)

TAG

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-13 10:40:06

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-09-14 11:11:00