ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาความสามารถของเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่น (normal flora) ในการสร้างสารและปล่อยออกมาเพื่อยับยั้ง hemolysins ที่สร้างจากเชื้อแคทีเรียก่อโรค Staphylococcus aureus

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความสามารถของเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่น (normal flora) ในการสร้างสารและปล่อยออกมาเพื่อยับยั้ง hemolysins ที่สร้างจากเชื้อแคทีเรียก่อโรค Staphylococcus aureus
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Study of the capability of normal flora in producing and secreting factors for Staphylocoocus aureus hemolysin inhibition
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. มัณฑนา แจ่มกลาง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

hemolysins, normal flora, Staphylococcus aureus, เชื้อแบคทีเรียประจำถิ่น

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 13:49:45

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 13:50:42