ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยซิลิกาจากชานอ้อยในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบ

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยซิลิกาจากชานอ้อยในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Photocatalytic activity enhancement of titanium dioxide by bagasse silica for landfill leachate treatment
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. วีณา รองจะโปะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 15:30:27

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 15:33:46