ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โดเมนภาษาในการทำข้อสอบแบบโคลซคำในบริบทของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: วิจัยเชิงเปรียบเทียบความต่าง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ

TAG

concordance-based cloze, language domains, ontrastive approach, ข้อสอบแบบโคลซคำ

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 15:58:23

แก้ไขล่าสุดโดย : -