ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Fuzzy multi-attribute decision making for the selection of a suitable railway track maintenance plan: A case study in Thailand

ปีที่เริ่มทำโครงการ :0 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Fuzzy multi-attribute decision making for the selection of a suitable railway track maintenance plan: A case study in Thailand
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Fuzzy multi-attribute decision making for the selection of a suitable railway track maintenance plan: A case study in Thailand
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2562-08-14 01:28:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -