ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Modeling of safety helmet use intention among students in urban and rural Thailand based on the theory of planned behavior and Locus of Control

ปีที่เริ่มทำโครงการ :0 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Modeling of safety helmet use intention among students in urban and rural Thailand based on the theory of planned behavior and Locus of Control
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Modeling of safety helmet use intention among students in urban and rural Thailand based on the theory of planned behavior and Locus of Control
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2562-08-14 01:28:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -