ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาอิทธิพลของจำนวนใบพัดและชนิดแพนอากาศของกังหันลมแกนตั้งขนาดเล็กต่อสัมประสิทธิ์กำลัง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาอิทธิพลของจำนวนใบพัดและชนิดแพนอากาศของกังหันลมแกนตั้งขนาดเล็กต่อสัมประสิทธิ์กำลัง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การศึกษาอิทธิพลของจำนวนใบพัดและชนิดแพนอากาศของกังหันลมแกนตั้งขนาดเล็กต่อสัมประสิทธิ์กำลัง
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านอุทกวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2562-09-10 10:22:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -