ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารธรรมชาติทางการเกษตรในการผลิตผัก ในเขตอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารธรรมชาติทางการเกษตรในการผลิตผัก ในเขตอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารธรรมชาติทางการเกษตรในการผลิตผัก ในเขตอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาว บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านอุทกวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2562-09-10 10:22:35

แก้ไขล่าสุดโดย : -