ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Thermoresponsive hydrogel for sustained drug delivery system

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

คณะเภสัชศาสตร์

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-09-15 07:11:19

แก้ไขล่าสุดโดย : Angkana Madtatawee 2563-05-18 14:35:54