ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเตรียมและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ผสมของไคโตซาน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-09-18 06:19:04

แก้ไขล่าสุดโดย : -