ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความหลากหลายของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสการผลิตและคุณสมบัติของเอนไซม์เซลลูเลส

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-09-23 11:29:57

แก้ไขล่าสุดโดย : -