ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจเลือกระบบการผลิต1ปาล์มน้ำมัน ของเกษตรกรในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจเลือกระบบการผลิต1ปาล์มน้ำมัน ของเกษตรกรในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Factors determining farmers' choice of oil palm production system in Ao-luek district, Krabi province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2558 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=158738&fbclid=IwAR1ADHiFEDQdzlmUetl5Rkd9R183nVgDAbydnEr6Jxm6uZe-g0H2Ew6TQ3Qhttp://www.kmutt.ac.th/ji...

TAG

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 16:38:57

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-11-16 00:54:45