ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศักยภาพและการจัดการของแรงานครัวเรือน ในระบบการผลิตยางพาราขนาดเล็ก : กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราดั้งเดิมในภาคใต้ของประเทศไทย

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ศักยภาพและการจัดการของแรงานครัวเรือน ในระบบการผลิตยางพาราขนาดเล็ก : กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราดั้งเดิมในภาคใต้ของประเทศไทย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Potentiality and management of household labor in the smallholding rubber production system: A case study in a traditional rubber area of southern Thailand
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2558 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ปีที่ 36, ฉบับที่ 2
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=157755&fbclid=IwAR3EHsA4Qe-d9Ujhd12ux7ONr9NoZ8UmLBYYoxQcqe5EJ-Jbyw_qP04EZSAhttp://www.kmutt.ac.th/ji...

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 16:47:43

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-11-16 00:58:38