ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สถานภาพการผลิตหมากแห้งของเกษตรกรในอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2559 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พลากร สัตย์ซื่อ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://www.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/180792?fbclid=IwAR2h0mEsjunCc2zmT8W-B4kQPBB2NRiXOfG9gFm3bO-8ahCagabg613s8tshttp://https://www.tci-th...

TAG

สถานภาพการผลิต, หมากแห้ง, การวิเคราะห์สวอท

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 16:50:34

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-03-25 18:04:22