ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สิ่งจูงใจต่อการปลูกยางพาราในพื้นที่นาของเกษตรกรตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : สิ่งจูงใจต่อการปลูกยางพาราในพื้นที่นาของเกษตรกรตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Incentives for Para Rubber Plantation in Paddy Field of Farmers in Thakham Sub-district, Hatyai District, Songkhla Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2559 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พลากร สัตย์ซื่อ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชสวน
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://www.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/180980?fbclid=IwAR2o0AiSOSwzJu97eoMOOuKJ2OAljlz-vckwAexo714yXc2V8e_9J1jsY2Ihttp://https://www.tci-th...
วารสารเกษตรพระจอมเกล้าhttp://https://li01.tci-t...

TAG

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 16:55:01

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-03-25 17:47:24