ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนาง(Gracilaria spp.) ของเกษตรกรในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนาง(Gracilaria spp.) ของเกษตรกรในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : An Environmental Analysis of Pom Nang Seaweed (Gracilaria spp.) Cultivation by Farmers in Klongdan Subdistrict, Ranot District, Songkhla Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2559 ารสารหาดใหญ่วิชาการ 14(2) ก.ค. - ธ.ค. 2559
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พลากร สัตย์ซื่อ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://www.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/article/view/82196?fbclid=IwAR2rUu0TkcSHgoArzRYOHK0wS5NSdz982zHY5NcI66H7m4LoWTacOSr-X4ghttp://https://www.tci-th...
Hatyai Academic Journalhttp://https://so01.tci-t...

TAG

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 16:58:26

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-03-25 17:55:49