ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

แนวคิดการประเมินต้นทุนการผลิตยางพาราไทย

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2556 Journal of Management SciencesVol.32 No.2 July-December 2015167
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : บัญชา สมบูรณ์สุข
ชื่อนักวิจัยร่วม : อภิญญา รัตนไชย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu/article/view/61653?fbclid=IwAR1vcDF8BTuRU3zcmRZuxSgpLyGzPJ9bY6344L5uYpLnLph507WxprtsUwEhttp://https://www.tci-th...
Journal of Management Scienceshttp://https://so03.tci-t...

TAG

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 17:09:04

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-03-25 17:42:14