ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของการผลิตปาล์มน้ำมันในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของการผลิตปาล์มน้ำมันในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Economic Efficiency Analysis of Oil Palm Production in Aoluek District, Krabi Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9196?fbclid=IwAR3xWWiLxGVUK3bBYa1hM9AzCfvg_LFNoZMguZMUjqbMJ7qe1LJbJepCPuAhttp://kb.psu.ac.th/psukb...

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 17:25:55

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-03-25 17:22:58