ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเพือสุขภาพ จากนํามันปาล์มสกัดเย็นในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเพือสุขภาพ จากนํามันปาล์มสกัดเย็นในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Consumers’ Attitudes towards Marketing Mix of Health Products Made from Cold-Pressed Palm Oil in Hatyai District, Songkhla Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
http://www.natres.psu.ac.th/researchcenter/OPARC-phase2/paper/2012Purawich68-81.pdfhttp://www.natres.psu.ac....

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 17:29:27

แก้ไขล่าสุดโดย : -