ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความน่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ จากน้ำมันปาล์มสกัดเย็น ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ความน่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ จากน้ำมันปาล์มสกัดเย็น ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Purchasing Decision Probabilityon Health Products Made from Cold-Pressed Palm Oil in Hat Yai District, Songkhla Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
http://kasetsartjournal.ku.ac.th/kuj_files/2013/A1311251431372500.pdfhttp://kasetsartjournal.k...

TAG

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 17:38:40

แก้ไขล่าสุดโดย : -