ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โอกาสของการแนะนําสินค้าเพื่อสุขภาพจากนํ้ามันปาล์มสกัดเย็น อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : โอกาสของการแนะนําสินค้าเพื่อสุขภาพจากนํ้ามันปาล์มสกัดเย็น อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Referral Opportunity of Health Products Made from Cold Pressed Palm Oil in Hatyai District, Songkhla Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://tdc.thailis.or.th/tdc//index.phphttp://https://tdc.thaili...

TAG

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 18:04:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -