ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

อุตสาหกรรมยางพาราไทย : สถานภาพและแนวทางการพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : อุตสาหกรรมยางพาราไทย : สถานภาพและแนวทางการพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Thai Para-rubber Industry: The Status and Development Suggestions towards ASEAN Economic Community
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2018010316024853.pdf?fbclid=IwAR26P5J4cRgPtaBVpIbwcfr-farJkDCQgPSOWWAaPP2fN4dRsr_K5K_MwAkhttp://www.ubu.ac.th/web/...

TAG

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-04 17:23:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -