ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศักยภาพ ความสามารถและการพัฒนาแรงงานจ้าง ในระบบการผลิตยางพาราขนาดเล็ก : บทเรียนจากพื้นที่ปลูกยางพาราดั้งเดิม จังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ศักยภาพ ความสามารถและการพัฒนาแรงงานจ้าง ในระบบการผลิตยางพาราขนาดเล็ก : บทเรียนจากพื้นที่ปลูกยางพาราดั้งเดิม จังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ศักยภาพ ความสามารถและการพัฒนาแรงงานจ้าง ในระบบการผลิตยางพาราขนาดเล็ก : บทเรียนจากพื้นที่ปลูกยางพาราดั้งเดิม จังหวัดสงขลา
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=153969&fbclid=IwAR2wjHE4F9ECocXdfxSWqgBqjwWfBH1LDmNAlukgelE49qpRCqrY2SNs4TYhttp://www.kmutt.ac.th/ji...

TAG

สวนยางพาราขนาดเล็ก

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-04 17:24:48

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-05-13 11:16:10