ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : การประยุกต์การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : การประยุกต์การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ATTRIBUTES AFFECTING CONSUMERS’ PURCHASING DECISION ON UHT MILK PRODUCTS IN HAT YAI CITY MUNICIPALITY, SONGKHLA PROVINCE: AN APPLICATION OF CONJOINT ANALYSIS
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2561 วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พลากร ซื่อสัตย์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/mmr-vol1/article/view/1207?fbclid=IwAR2a6M5KIdaFTQoAFeTDRrZoXZStk6Tm_C-IXYiv67ozdLa4Gmr0Y0r0PJYhttp://www.journal.rmutt....

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-04 17:33:01

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-05-13 13:42:58