ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางGracilaria spp.) ของเกษตรกรในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางGracilaria spp.) ของเกษตรกรในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : An Environmental Analysis of Pom Nang Seaweed (Gracilaria spp.) Cultivation by Farmers in Klongdan Subdistrict, Ranot District, Songkhla Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2559 Hatyai Academic Journal
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พลากร สัตย์ซื่อ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://www.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/article/view/82196?fbclid=IwAR0qdXX1PI7kTUpT0_0XoY2z50KV3ZsmAkoyYmkIfA3MWbxMRG_aGjp7U1Ehttp://https://www.tci-th...

TAG

การวิเคราะห์สวอท สภาพแวดล้อม สาหร่ายผมนาง

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-04 17:35:02

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-05-13 13:30:54