ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สถานภาพการผลิตหมากแห้ง ของเกษตรกรในอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2559 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พลากร สัตย์ซื่อ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://www.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/180792?fbclid=IwAR2VoWv7dfKKAZh3PONuKAIv3KNrOJUh5wy3J0ThfbiHbqAsDGX-PyJhEUkhttp://https://www.tci-th...

TAG

สถานภาพการผลิต หมากแห้ง การวิเคราะห์สวอท

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-04 17:37:46

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-05-13 13:50:46