ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา :ก ารประยุกต ์ แบบจำลองของคาโน

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา :ก ารประยุกต ์ แบบจำลองของคาโน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : MARKETING MIX DEVELOPMENT GUIDELINE OF FROZEN FOOD PRODUCTS IN HAT YAI CITY MUNICIPALITY, SONGKHLA PROVINCE: AN APPLICATION OF KANO’S MODEL
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://tdc.thailis.or.th/tdc//index.phphttp://https://tdc.thaili...

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-27 11:27:02

แก้ไขล่าสุดโดย : -