ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สิ่ิ่งจูงใจต่อการปลูกยางพาราในพื้นที่นา ของเกษตรกรตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : สิ่ิ่งจูงใจต่อการปลูกยางพาราในพื้นที่นา ของเกษตรกรตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Incentives for Para Rubber Plantation in Paddy Field of Farmers in Thakham Sub-district, Hatyai District, Songkhla Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://tdc.thailis.or.th/tdc//index.phphttp://https://tdc.thaili...

TAG

ยางพารา

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-27 11:39:29

แก้ไขล่าสุดโดย : -