ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศักยภาพและการจัดการของแรงงานครัวเรือน ในระบบการผลิตยางพาราขนาดเล็ก : กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราดั้งเดิมในภาคใต้ของประเทศไทย

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ศักยภาพและการจัดการของแรงงานครัวเรือน ในระบบการผลิตยางพาราขนาดเล็ก : กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราดั้งเดิมในภาคใต้ของประเทศไทย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Potentiality and Managementof Household Labor intheSmallholding Rubber ProductionSystem: A CaseStudy ina Traditional Rubber AreaofSouthern Thailand
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://tdc.thailis.or.th/tdc//index.phphttp://https://tdc.thaili...

TAG

การจัดการแรงงานครัวเรือน สวนยางพารา ขนาดเล็ก

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-27 11:46:19

แก้ไขล่าสุดโดย : -