ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การจัดการปัญหาจากการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมในจังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การจัดการปัญหาจากการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมในจังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Problem solving in Ribbed Smoke Sheet (RSS) production by environmentally friendly rubber fund cooperatives in Songkhla province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 Kasetsart Journal of Social Sciences
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Kasetsart Journal of Social Scienceshttp://kjss.kasetsart.org

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-27 12:49:18

แก้ไขล่าสุดโดย : -