ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความคุ้มค่าของการลงทุนต่อการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ความคุ้มค่าของการลงทุนต่อการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : An Investment Assessment of High Efficiency Motor Selection
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาย ปิยะพงษ์ ยารวง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ

KEYWORD

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-10-30 16:45:09

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-05-27 16:25:33