ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลกระทบของโครงสร้างมินิสกรูและตำแหน่งการยึดของมินิสกรูที่มีต่อการกระจายตัวของความเค้นในอุปกรณ์จัดฟัiPANDA

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลกระทบของโครงสร้างมินิสกรูและตำแหน่งการยึดของมินิสกรูที่มีต่อการกระจายตัวของความเค้นในอุปกรณ์จัดฟัiPANDA
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of miniscrew geometries and miniscrew location on the stress distribution of distalization appliance (iPANDA)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อรุณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมศาสตร์

KEYWORD

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-10-30 16:57:32

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-12-06 11:02:29