ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของการระบายความร้อนที่มีต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการระบายความร้อนที่มีต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The effect of cooling on the Efficiency of solar cells
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาย อนุกูล สุริยะไชย
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมศาสตร์

KEYWORD

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-10-30 17:08:55

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-12-06 11:10:03