ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Modeling the effect of VOCs from biomass burning emissions on ozone pollution in upper Southeast Asia

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 Heliyon
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านอุตุนิยมวิทยา
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Scopushttp://https://www.scienc...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ 2562-11-07 10:34:28

แก้ไขล่าสุดโดย : -